Sung Việt Nam chỉ bằng đầu ngón tay cái, có vị chát thì sung Mỹ quả rất lớn, có khi ...